1. ALGEMEEN.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne en een cliënt waarop Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNINGEN SCHOONHEIDSSALON BEAUTIQUE OOSTVOORNE.

Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne is aangesloten bij brancheorganisatie Anbos en is gediplomeerd schoonheidsspecialiste.

3. AFSPRAKEN.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY.

Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. GEHEIMHOUDING.

Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. AANSPRAKELIJKHEID.

Schoonheidssalon Beautiqe Oostvoorne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

7. GARANTIE.

Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

8. BESCHADIGING & DIEFSTAL.

Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne meldt diefstal altijd bij de politie.

9. KLACHTEN.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne. Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal  Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klager betaalt hier niets voor. De klachtenfunctionaris staat tussen beide partijen en probeert voor de klacht een duurzame oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via klachtenfunctionaris@anbos.nl.Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing kan komen, kan de klacht voorgelegd worden bij een geschillencommissie. Bereikbaar onder de www.degeschillencomissie.nl.

10. BEHOORLIJK GEDRAG.

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Beautique Oostvoorne het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.